התחילו לחסוך עכשיו
×

×
banner

השוואת מחירים לטיפולי שיניים

בצעו השוואת מחירים בין 5 רופאי שיניים באזורכם וחסכו בגדול על טיפולי שיניים.

כדי שנוכל להעביר לך את ההצעות
נעביר לך רק הצעות רלוונטיות מאזורך
ייעוץ בחינם, צילומים יקרים בהסדר או ללא עלות וגם אפשרויות מימון מגוונות!!

תקנון

התנאי לשימוש בדנטריקס

לפניכם התנאים לגלישה בפורטל דנטריקס. הגלישה והשימוש בשירותים המוצעים בפורטל (להלן ביחד ולחוד “השימוש בפורטל”) מהווים הסכמה והצהרה (יקרא להן: “המשתמש”), כי קרא את כל התנאים בתנאים והסכים לאמור בהם. ע״י כניסה לפורטל אתה נותן הסכמה לכל תנאי השימוש בפורטל. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, הכניסה לפורטל אסורה ועליך להימנע מלעשות שימוש בו בכל צורה שהיא.

תנאים כלליים

פורטל “דנטריקס” ( להלן: “הפורטל”) מנוהל ע״י חברה לניהול אתרים (להלן: “מפעילת הפורטל”). הפורטל מפרסם תכנים בנושא מוצרים ושירותים בתחומי הרפואה הדנטלית. השירותים המוצעים בפורטל אינם ניתנים ע״י בעל הפורטל אלא ע״י צדדים שלישיים.  

אחריותו של המשתמש

השימוש בדנטריקס מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות בפורטל ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש בפורטל. מפעילת הפורטל וצדדים שלישיים לא ישאו בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם בפורטל, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.  

כספים

הגלישה בפורטל איננה מצריכה תשלום למפעילת דנטריקס והיא ניתן בחינם.  

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעילת הפורטל את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם בפורטל, לרבות קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מילא בפורטל. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעילת הפורטל רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של מפעילת הפורטל את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי. 
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילת הפורטל תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילת הפורטל רשאית למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים בהתאם להוראות החוק וכן לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעילת הפורטל בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת הפורטל. יובהר כי מפעילת הפורטל פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש בפורטל, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל. למרות האמור, מפעילת הפורטל תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת הפורטל ומי מטעמה.  

אחריות לתוכן

מפעילת הפורטל ו/או מי מטעמה איננה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לפורטל. כל העלאת תוכן כאמור נעשית כשירות למשתמש בלבד וכפופה לתנאי השימוש. אין באפשרות מפעילת הפורטל ו/או מי מטעמה לבדוק את כל התכנים ו/או לאשררם. מפעילת הפורטל, מאפשרת העלאת תכנים/מידע, לרבות תוכן/מידע מקצועי, לצורך הערכת תועלתו על ידי המשתמש בלבד. התוכן/המידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל התוכן/המידע כאל תוכן/מידע רשמי או מומלץ ו/או תוכן/מידע שקיבל את אישורה של מפעילת הפורטל. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את התוכן/המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן/המידע. הפורטל אינו מתיימר לספק כל ייעוץ בין בתחומים בריאותיים, אסתטיים או אחרים, או לתת עצה אחרת בתחומים אחרים הדורשים ניסיון, מומחיות או הכשרה לרבות טיב או איכות או בטיחות השירותים המוצעים בפורטל. על המשתמש להיוועץ במומחה/רופא בקשר לתוכן/למידע שבפורטל. תכנים/מידע שבפורטל אינם מהווים תחליף לייעוץ/ טיפול מקצועי.  

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

מפעילת דנטריקס איננה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות בפורטל ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש על ידי צדדים שלישיים בעקבות פנייתו באמצעות הפורטל (הכול להלן “תכנים מצדדים שלישיים”). הופעת תכנים מצדדים שלישיים בפורטל אינה מעידה על תמיכתה של מפעילת הפורטל ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים, למוצר/השירות, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה בפורטל (בין באמצעות קישור ובין באמצעות “באנר”) המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו הפורטל (“פורטל חיצוני”), אינה מעידה על כך כי מפעילת הפורטל אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת הפורטל החיצוני, ומפעילת הפורטל לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים בפורטלים חיצונים. יובהר כי אין כל התחייבות כי בעקבות פעילות המשתמש בפורטל יקבל המשתמש פניות ו/או הצעות מצדדים שלישיים בקשר עם תכני הפורטל ו/או בכלל. מפעילת דנטריקס אינה מתחייבת כי פרטי המשתמש יועברו לכמות מסוימת של צדדים שלישיים בקשר עם הפורטל ו/או בכלל. הצדדים השלישיים שיקבלו את פרטי המשתמש יתכן ולא יהיו קשורים במישרין לנושא הפורטל.  

קניין רוחני

המידע המפורסם בפורטל ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת הפורטל ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה בפורטל הינו קניינה הבלעדי של מפעילת הפורטל, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת הפורטל כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת הפורטל. 
כל סימני המסחר המופיעים בפורטל הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת הפורטל או בבעלותו של צד שלישי הקשור עימה. שימוש כלשהו שאינו מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת הפורטל ו/או אותו צד שלישי שסימני המסחר הינם בבעלותו. הפורטל והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.  

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעילת הפורטל מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש בפורטל ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש בפורטל נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת דנטריקס מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש בפורטל ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
 המשתמש משחרר בזאת את בעלי הפורטל, הפורטל, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, בעלי המניות וכדומה, משוחררים מכל אחריות באשר להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו או שעלולים להיווצר עקב השימוש בפורטל דנטריקס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להתייעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך אחר לפני קבלת כל טיפול רפואי או פרה - רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או שימוש במכשירים או אביזרים. בכפוף לכל דין, מפעילת הפורטל ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע/תוכן המפורסם בפורטל זה ו/או כל שימוש אחר בפורטל ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני הפורטל או בפורטלים הקשורים אליו והמקושרים אליו.  

תקלות

מפעילת הפורטל תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות בפורטל בהקדם האפשרי. יחד עם זאת, מפעילת הפורטל לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה בפורטל ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת מפעילת הפורטל. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת הפורטל לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן בפורטל ואיננה מתחייבת כי מידע זה ישמר.  מפעילת הפורטל איננה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן בפורטל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת הפורטל רשאית להשבית את הפורטל באופן יזום מזמן לזמן כדי לשדרג/לעדכן/לתחזק ולמחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהפורטל וזאת לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי.

תלונות משתמש

כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם בפורטל זה מתבקש לפנות לבעלי דנטריקס בכתובת הדואר האלקטרוני info@kliktic.com, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע ופירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. מפעילת דנטריקס תעשה את מיטב המאמצים לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך איננה מתחייבת ללוחות זמנים כלשהם ואיננה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל מפעילת הפורטל לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

שאלות בנוגע לתנאי השימוש בדנטריקס

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתנאי השימוש בפורטל, אנא פנה/י אלינו לכתובת המייל info@kliktic.com ונשמח להבהיר כל שאלה בהקדם האפשרי.